Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens door Vion N.V. en/​of haar dochterondernemingen (“Vion”) worden verzameld, voor welke doeleinden dat wordt gedaan, hoe de persoonsgegevens worden gebruikt, geraadpleegd, openbaar gemaakt of anderszins verwerkt en beschermd. Meer informatie over Vion is te vinden op https://www.vionfoodgroup.com/nl/about-vion.

In deze Privacyverklaring wordt onder “persoonsgegevens” verstaan alle informatie of informatieonderdelen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die door Vion worden verzameld tijdens de interacties tussen u en Vion in verband met de diensten die zij aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot alle offline en online gegevensverzamelingen van alle persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de Gebruikersvoorwaarden van de website van Vion.

Uw toestemming

Vion zal alleen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, raadplegen, openbaar maken of anderszins verwerken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij zullen u expliciet om toestemming vragen om de door u aan Vion verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, verklaart u daarmee tevens dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

Kinderen

De website van Vion en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn gebouwd voor gebruik door volwassenen. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je de voorwaarden van deze Privacyverklaring bespreken en toestemming verkrijgen van jouw ouder/​voogd en er zeker van zijn dat je de inhoud hiervan begrijpt en accepteert. Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van minderjarigen zonder toestemming van een ouder/​voogd terwijl deze toestemming vereist was, zullen deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een leeftijdscontrole.

Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen

Tijdens uw interactie met Vion kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals maar niet beperkt tot:
Uw naam;
Uw postadres;
Uw telefoonnummer;
Uw e-mailadres;
Uw IP-adres;
Uw geslacht;
Uw gebruik van en activiteiten op de website van Vion.

Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten op onze website, zoals onder andere maar niet beperkt tot verkeersgegevens en locatiegegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina’s die u op de Vion-website bezoekt.

Daarnaast kunnen u wij om bovenstaande gegevens vragen of deze ontvangen, indien u deze verstrekt door formulieren op onze website in te vullen ten behoeve van:
(1) het ontvangen van informatie;
(2) het deelnemen aan een wedstrijd of actie die door ons of een aan ons gelieerde onderneming wordt gesponsord;
(3) het melden van een probleem met onze website;
(4) het deelnemen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • ervoor zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
  • u voorzien van informatie, producten of diensten waar u ons om verzoekt of waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
  • het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;
  • u gebruik laten maken van interactieve elementen van onze diensten, op het moment dat u daarvoor kiest;
  • u op de hoogte brengen van veranderingen aan/in onze diensten.

Als u een contactformulier op de website van Vion invult of ons een e-mail toestuurt, dan worden de gegevens die u aan ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het contactformulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen bekend worden gemaakt of beschikbaar worden gesteld aan (of gebruikt namens) Vion of derden, indien en voor zover dit nodig is:

  • om uw vragen te beantwoorden / aan uw informatieverzoek te voldoen;
  • indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend mogen maken aan de kandidaat-verkoper of -koper van het bedrijf of de activa in kwestie;
  • indien (delen van) Vion of vrijwel alle activa ervan worden verworven door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van klanten die door Vion worden verwerkt, deel uitmaken van de activa die worden overgedragen;
  • indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen, teneinde te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
  • om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten na te komen of de rechten, eigendom of veiligheid van Vion, onze klanten of derden te beschermen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen, organisaties en (handhavings-)instanties teneinde fraude of misbruik tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

Materiaal op onze website uploaden

Indien u ongevraagd ideeën, informatie en/​of materialen in de vorm van onder andere maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, geluiden of software (“Materiaal”) op deze website plaatst, uploadt of per e-mail of anderszins naar Vion stuurt, heeft Vion het volledige recht dit Materiaal kosteloos en ongelimiteerd te gebruiken, te kopiëren, distribueren en/​of commercieel te exploiteren en is Vion niet gehouden aan enige geheimhoudingsverplichting ten aanzien van dit Materiaal. Vion heeft het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat het materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload, inbreuk maakt op enig aan deze derden toekomend recht, zoals intellectuele eigendomsrechten of op het recht op privacy.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht om Vion te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de uw persoonsgegevens betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met receptie.boxtel@vionfood.com onder vermelding van uw naam, indien van toepassing de bedrijfsnaam, en adres. Door het indienen van het verzoek tot inzage verklaart u dat u de rechthebbende van de persoonsgegevens bent, waarin u inzage verzoekt.

U kunt op elk gewenst moment de door u aan Vion verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan, onverlet. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Vion, dan heeft u het recht deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beveiligen en beschermen. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken of behandelen eisen wij dat zij dit ook doen.

Gekoppelde sites

Onze websites kunnen verwijzingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een verwijzing naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kennen en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid alvorens uw persoonsgegevens op te geven op deze websites.

Veranderingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Alle eventuele toekomstige wijzigingen die wij doorvoeren in onze Privacyverklaring, worden op deze website gepubliceerd.

Contact

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en/​of informatieverzoeken. Gelieve deze te verzenden naar receptie.boxtel@vionfood.com onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres. Indien uw vraag moet worden beantwoord door medewerkers buiten de EER die voor Vion of voor een van onze leveranciers werken, is het mogelijk dat de gegevens die wij over u verzamelen moeten worden doorgestuurd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) .

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: