Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Vion (handelsnaam van Vion N.V.)

Algemeen

Voor ieder bezoek aan en gebruik van de website van Vion en/​of haar dochterondernemingen gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website van Vion gebruikt. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief de aan deze website gekoppelde websites) wordt beheerd door Distrifresh B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17123241, statutair gevestigd te Boxtel en kantoorhoudende te (5281 RS) Boxtel aan het adres Van Salmstraat 64 (“Vion”, “wij“, “we“, “ons“, “onze“).

Toepasselijkheid

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, aanbevelingen en/​of diensten die op deze website worden aangeboden (hierna: “Informatie”), stemt u ermee in dat onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers/​gebruikers van deze website en de daarop aanwezige Informatie. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment, zonder nadere berichtgeving, kunnen veranderen en adviseren u, als bezoeker en/​of gebruiker van deze website, om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op mogelijke veranderingen na te lezen.

Gebruik de printbutton om de Gebruiksvoorwaarden te printen of downloaden. Wilt u een print van de Gebruiksvoorwaarden ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adres naar receptie.boxtel@vionfood.com.

Beschikbaarheid van de website en wijzigingen

Toegang tot de website van Vion wordt op tijdelijke basis verleend en wij behouden ons het recht voor de dienst(en), die wij via onze website verlenen – zonder nader kennisgeving – te staken en gestaakt te houden of aan te passen.

Deze website is ervoor bedoeld 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn. Vion is echter niet aansprakelijk als deze website om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is of de mate van beschikbaarheid niet gerealiseerd wordt. Indien wij dit noodzakelijk achten, kunnen wij de toegang tot de website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de website of de hele website af en toe beperken.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook voor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en zich eraan houden.

Wij streven ernaar onze website regelmatig te actualiseren en kunnen de inhoud te allen tijde veranderen. Informatie op onze website kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn geenszins verplicht deze te actualiseren.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoelen verstrekt en is geen advies. Vion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbruikbaarheid) van de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door (de overdracht van) virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de Informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Vion. Vion is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals schade die voortvloeit uit niet, fout of vertraagd afgeleverde op elektronische wijze gecommuniceerde informatie, onderschepping of verandering van op elektronische wijze gecommuniceerde informatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor de elektronische communicatie van informatie. Dit tast onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een foutieve voorstelling van fundamentele zaken en eventuele andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt niet aan.

Links naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons) naar externe websites. Dit betekent niet automatisch dat Vion verbonden is aan deze websites of aan de eigenaren daarvan. Vion is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites en de daarop vermelde Informatie. Vion is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites, waarop verwijzingen naar deze website staan of waarnaar verwijzingen op deze website worden gegeven. Onze Privacyverklaring en Cookieverklaring zijn niet van toepassing op het eventuele verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via zulke externe websites. Wij raden u aan voor het gebruik van externe websites de daarop van toepassing verklaarde gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen.

Persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacyverklaring en Cookieverklaring van toepassing. Wij raden u aan onze Privacy- en Cookieverklaring aandachtig door te lezen voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij iets anders wordt aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten, op onder andere maar niet uitsluitend teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal, geluiden en software eigendom van Vion en/​of aan haar gelieerde vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan een gedeelte van de website te printen of downloaden naar een harde schijf voor persoonlijk, informatief (niet-commercieel) gebruik, mits de inhoud ongewijzigd blijft en de volgende copyright vermelding wordt opgenomen: “© Vion Food Group. Alle rechten voorbehouden.” Alle overige vormen van gebruik van de website en de daarop beschikbare Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een gedeelte van) de website van Vion in een externe website of het aanmaken van links, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Vion en een andere (externe) website, zijn zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vion verboden. Commercieel gebruik van een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/​of de daarop geplaatste merken is te allen tijde verboden.

Door u verstrekte Informatie

Informatie die u op deze website uploadt, evenals alle andere activiteiten op deze site:

  • mogen niet onjuist, foutief of misleidend zijn;
  • mogen geen toepasselijke wetgeving, regelgeving, licenties of rechten van derden schenden of daar inbreuk op maken;
  • mogen niet schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, kwetsend of op raciale of etnische gronden aanstootgevend zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden;
  • mogen geen illegale activiteiten mogelijk maken;
  • mogen geen seksueel expliciete beelden tonen;
  • mogen niet aanzetten tot onwettig geweld noch dit promoten;
  • mogen niet discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, handicap en mogen niet anderszins bij wet verboden zijn;
  • mogen geen materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken;
  • mogen geenszins de juiste werking van de website verstoren en mogen niet de beveiliging omzeilen van, zonder toestemming binnendringen in of de werking verstoren van de website of heimelijk een systeem, informatie of persoonsgegevens onderscheppen, hiertoe onbevoegd toegang verschaffen of deze toe-eigenen.

Hierbij verklaart u dat uw eventuele bijdrage aan deze website aan bovenvermelde normen voldoet.

Vion meldt dergelijke overtredingen of misdrijven aan de betreffende handhavingsinstanties en werkt met die instanties samen door uw identiteit aan deze bekend te maken in geval van (het vermoeden van) een overtreding of misdrijf. Indien een schending van de bovenstaande voorwaarden wordt geconstateerd, stopt uw recht om gebruik te maken van onze website onmiddellijk.

Vion heeft het recht om zonder nadere kennisgeving informatie, materialen of berichten te verwijderen die u op onze website plaatst, indien deze informatie, berichten of dit materiaal naar onze mening niet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde normen ten aanzien van de inhoud van de website.

Vrijwaring

Hierbij verklaart u Vion te zullen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eventuele rechtsgedingen, vorderingen en aansprakelijkstellingen gericht tegen Vion als gevolg van het gebruik en/​of de exploitatie van de door u verstrekte informatie, materialen of berichten op onze website, die de (intellectuele eigendoms-)rechten schenden van een derde of die anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Nietigheid

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijft het  resterende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Het nietige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden zal worden vervangen door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van uw bezoek en het gebruik van deze website, neem dan contact met ons op via telefoon +31 88 995 3555 of per brief naar Vion N.V., t.a.v. Afdeling Communicatie, Postbus 1, 5280 AA Boxtel.

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: